โรงเรียนบ้านทับใหม่

หมู่ที่ 5 บ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทร. 095-0365709

165144532_2955605674723606_2837332954792106916_n

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๒

1086110156-20130722-154802

นางเสาวภา บุญทองกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านทับใหม่ ริเริ่มคิดสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2526 และเริ่มเปิดเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 แต่โรงเรียนยังไม่มีความพร้อมด้านอาคาร เป็นอาคารชั่วคราวไม่ได้งบประมาณจากทางราชการเลย ความเป็นมา มีดังนี้ คือ ประชาชนที่เข้ามาตั้งหลักแหล่ง ทำมาหากินในเขตป่าสงวนแห่งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด และราษฎรส่วนใหญ่ได้มองเห็นถึงความทุกข์ยากของเด็กๆ ที่ได้ติดตามผู้ปกครองมาอยู่ในถิ่นนี้ จึงประชุมลงมติที่จะสร้างโรงเรียนกันขึ้น ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งได้ไปติดต่อกับอาจารย์สมศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ครูใหญ่โรงเรียนประชาสงวนและผู้ใหญ่อั้น แซ่อัน หมู่ที่ 1 ท่านทั้งสองได้ไปติดต่อคุณวิรัช เอื้ออารี และคุณอนุพงษ์ บรรจงศิริ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอละแม ท่านทั้งสองเห็นชอบด้วยจึงนัดประชุมชาวบ้านดำเนินการโดยตั้งใจจะดำเนินการให้ทันภายในปีการศึกษา 2526 แต่ขาดปัจจัยและอุปกรณ์ ในการก่อสร้างจึงต้องหยุดชั่วคราว

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านทับใหม่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน รู้เท่าทันเทคโนโลยี

3. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต

4. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

5. บริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน