โรงเรียนบ้านทับใหม่

หมู่ที่ 5 บ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทร. 095-0365709

ข้อมูลบุคคลากร

นางเสาวภา บุญทองกุลผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางผ่องศรี ดวงประทุมครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพรทิพย์ ผลผลาครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางอารีย์ ฝอยทองครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางอนงค์รัตน์ พรหมชาติครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางอรอุษา ใจรักษ์ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสุภาพร ทัพสุวรรณครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวปฤษณา รอดทองดีครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายเอกชัย เขียวขำครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวอัจฉรา คมขำครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายปิยวัชร อักษรสมครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวฐิติมา ขาวพิมลครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวปาริชาติ สอนจิตครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุนิสา เอียดจุ้ยครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวมณฑาทิพย์ แกล้วทนงค์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางสาวปานรัชนี ไชยแก้วครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาววนิดา ศรีเพชรครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวอภัสรา เย็นใจลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด